O NÁS

Jsme nestátní neziskovou organizací založenou v roce 2016. Chceme posilovat konkurenceschopnost jihočeského regionu prostřednictvím inovačních aktivit v oblastech informačních a komunikačních technologií, zdravotnictví a sociálních služeb.

Navazujeme tak na činnost svých zakladatelů, kterými jsou:

NAŠE AKTIVITY

Elektromobilita a šetrná doprava

Společně se svými českými i mezinárodními  partnery připravujeme projekty na podporu šetrné dopravy a implementaci konceptu e-mobility do rozmanitých oblastí (např. cestovní ruch, zdravotnictví a sociální oblast apod.). Podporujeme zároveň tvorbu nových strategických partnerství se společným cílem, kterým je další rozvoj konceptu elektromobility.

Informační a komunikační technologie

Využíváme know-how, znalosti a dovednosti Technologického centra Písek s.r.o. a zabýváme se činnostmi spojenými s informačními a komunikačními technologiemi v cestovním ruchu, dopravě a přepravě, zdravotnických či sociálních službách apod.

Podpora technického vzdělávání

Podporujeme rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji a realizujeme odborné kurzy, workshopy, projektové dny, které jsou zaměřeny např. na senzorické sítě, Internet of Things, Big Data apod. Naše aktivity jsou určeny žákům a studentům různých stupňů vzdělávání a jistě zaujmou i širokou veřejnost.

Technický výzkum, vývoj a inovace

Připravujeme, realizujeme a podporujeme výzkumné, vývojové a inovační projekty, jejichž cílem je implementace moderních technologií do různorodých oblastí. Zároveň podporujeme vznik mezinárodních partnerství a konsorcií, abychom umožnili transfer relevantního know-how, znalostí a zkušeností.

NAŠE PROJEKTY

E-turistikou k udržitelnému rozvoji

Připravujeme projekt, jehož hlavním cílem je vytvoření přeshraniční partnerské sítě organizací. Tato síť poté zajistí dynamický rozvoj šetrné turistiky. Pilotním místem pro realizaci aktivit projektu je Šumava, a to na obou stranách hranice, tj. v Jihočeském kraji a v Bavorsku. Jednotlivé dílčí cíle projektu jsou následující:

a) Analýza stavu e-turistiky s důrazem na zjištění postoje obyvatel k využití moderních technologií v oblasti turistiky resp. cestovního ruchu a postoj obyvatel k rozvoji šetrné turistiky,
b) Analýza současného stavu z hlediska software vybavení e-turistiky,
c) Vývoj společné mobilní aplikace, která umožní rozvoj a realizaci aktivit e-turistiky,
d) Pilotní testování aplikace,
e) Realizace networkingových akcí (workshopy, kulaté stoly), které budou zaměřeny na oblast e-turistiky. Jejich cílm bude vytvoření prostoru pro vznik nových konsorcií a partnerství, která umožní další rozvoj e-turistiky.

Druhá šance

Připravujeme projekt, jehož cílem je zlepšení postavení žen ve věku 55+ a žen ohrožených na trhu práce. Projektem chceme působit jednak na konkrétní cílovou skupinu (ženy duševně nemocné léčené v Psychiatrické nemocnici Písek) ale také na ženy, které mají psychické problémy a bojí se, či stydí tyto potíže řešit. Jsou tedy nezaměstnané a uzavřené do sebe. Cílem projektu je podpořit tuto specifickou cílovou skupinu, motivovat ji k návratu na trh práce a poskytnout ženám podporu a vzdělávání, které umožní plnohodnotný a bezproblémový návrat na trh práce. Ženy, které vstoupí do motivačně-vzdělávacího procesu projektu, budou moci navštěvovat kurzy a dále se vzdělávat i po ukončení svého léčebného plánu. V rámci projektu bude zřízeno poradenské a informační centrum tzv. Gender Point, kde budou uskutečněny první kontakty s cílovou skupinou. Po celou dobu realizace projektu bude kladen mimořádný důraz na individuální přístup ke každé účastnici projektu a k respektování jejích potřeb.

NAŠI PARTNEŘI

Projekt „Provoz odborné laboratoře TCPLACE“ je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.